Chương trình đại hội cổ đông 2018

  • 24 Apr 2018 | 17:09

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

(Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

07h30 – 08h00

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.

 

Ban tổ chức

 

08h00 – 08h15

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.

 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật

 

Ban tổ chức

 

08h15 – 08h25

- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch

- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; thông qua thành phần Ban bầu cử.

Ban tổ chức

Chủ tịch Đoàn

08h25 – 08h35

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

     + Chương trình Đại hội cổ đông năm 2018;

     + Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.

Chủ tịch Đoàn

08h35 – 09h35

- Thông qua các báo cáo, tờ trình:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.

+ Tờ trình báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017.

+ Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập quỹ năm 2017.

+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

+ Báo cáo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty.

+ Báo cáo kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, điều chỉnh nhân sự.

 

Đoàn chủ tịch

 

09h35 – 10h15

- Thảo luận và biểu quyết:

+ Phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình;

+ Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.

 

Đoàn chủ tịch và cổ đông

10h15 – 10h45

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020.

+ Tổ chức bầu cử.

 

Ban bầu cử

10h45 – 11h00

Nghỉ giải lao

 

11h00 – 11h05

- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT

Ban bầu cử

10h05 – 11h30

- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

- Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

Thư ký Đại hội

Ban tổ chức