Tổ chức đại hội cổ đông 2018

 • 17 Apr 2018 | 10:12

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2016 và được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 31/3/2017 ;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trân trọng kính mời các ông (bà) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Thành phần:

 • Đại biểu cấp trên, khách mời;
 • Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 • Các quý cổ đông.

Nội dung:      

 • Thảo luận thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
 • Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017.
 • Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.
 • Kế hoạch đầu tư năm 2018.
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
 • Báo cáo kết quả sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định Công ty.
 • Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp.

Chương trình họp và tài liệu: Truy cập website: www.moitruonggialam.com

Thời gian:      08h00 ngày 26/4/2018 (sáng thứ 5)

Địa điểm:       Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm

(KCN Phú Thị - huyện Gia Lâm - TP Hà Nội)

Trân trọng cảm ơn!